Formluarz3_form7[Akceptacja_owiadczenia] Potwierdzam zapoznanie się oraz akceptację oświadczenia
oraz potwierdzam spełnienie warunku oraz akceptację oświadczenia (wymagane) [/acceptance]