Strona główna

Główny Urząd Geodezji i Kartografii realizuje projekt pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II”

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER) GUGIK realizuje projekt pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” (POWR.02.19.00-00-PP01/18).

Celem głównym projektu jest wzmocnienie umiejętności i wiedzy administracji publicznej w zakresie zastosowań geoinformacji, procesów, standardów i wytycznych technicznych w odniesieniu do zasobów danych georeferencyjnych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz nowych usług sieciowych, który zostanie osiągnięty poprzez przeszkolenie ponad 900 pracowników administracji publicznej (szkolenia specjalistyczne – około 900 osób, szkolenia dla organów wiodących INSPIRE – 70 osób).

Szkolenia ukierunkowane są na praktyczne wykorzystanie infrastruktury informacji przestrzennej, w tym danych geoprzestrzennych, na potrzeby zadań dotyczących:

 • procesów inwestycyjno-budowlanych,
 • prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • standardów wynikających z przepisów implementacyjnych INSPIRE (specyfikacje danych),
 • roli JST jako użytkownika i twórcy danych przestrzennych w ramach IIP,
 • monitoringu zagospodarowania przestrzennego,
 • rozwiązań technologicznych przyczyniających się do zwiększenia dostępności zasobów infrastruktury informacji przestrzennej (usługi sieciowe, interoperacyjność, GML), etc.

Szkolenia są skierowanie do pracowników administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem administracji geodezyjnej i kartograficznej:

 1. geodeci powiatowi i pracownicy im podlegli,
 2. pracownicy Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK),
 3. pracownicy Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (WINGiK),
 4. pracownicy Wojewódzkich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 5. pracownicy urzędów gminnych użytkujący dane przestrzenne w procesie planowania przestrzennego i realizacji procesów inwestycyjnych,
 6. pracownicy urzędów gminnych zajmujący się prowadzeniem rejestrów zawierających dane cyfrowe oraz dane przestrzenne odnoszące się do tematów INSPIRE właściwych dla planowania przestrzennego (w tym dane georeferencyjne oraz tematyczne),
 7. pracownicy wydziałów Urzędów Marszałkowskich podległych geodetom województwa,
 8. pracownicy z organów wiodących INSPIRE,
 9. pozostali pracownicy administracji publicznej zajmującej się infrastrukturą informacji przestrzennej.

W ramach projektu prowadzone są szkolenia: specjalistyczne, podstawowe (ramowe), dla organów wiodących. Informacja o szczegółowej tematyce szkoleń znajduje się w zakładce „Tematy szkoleń”.

Projekt przyczyni się do zwiększenia potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie zastosowań danych i usług IIP.

Wartość projektu: 3 596 015,50 zł, dofinansowanie: 3 030 721,86 zł