Pytania i odpowiedzi

Czy jest możliwość rezygnacji ze szkolenia?
Tak, w przypadku złożenia rezygnacji na 7 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia, uczestnik/uczestniczka nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku nieobecności uczestnika/uczestniczki na szkoleniu, bez złożenia wcześniejszej rezygnacji, uczestnik/uczestniczka jest zobowiązany/zobowiązana pokryć koszty z tytułu rezerwacji miejsc noclegowych i zapewnienia cateringu, chyba że rezygnacja z udziału w szkoleniach lub nieobecność wynikają z przyczyn natury zdrowotnej udokumentowanych zaświadczeniem lekarskim, o czy Organizator zostanie powiadomiony maksymalnie w ciągu jednego dnia od wystawienia zaświadczenia.

Jak można zrezygnować ze szkolenia?
Rezygnacji ze szkolenia można dokonać na 7 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia na dwa sposoby:
a) korzystając z linka przesłanego na podany podczas rejestracji adres e-mail, w wiadomości potwierdzającej dokonanie rejestracji
b) w formie pisemnej na adres e-mail: szkoleniaPOWER@gugik.gov.pl.

Jaka jest odpłatność za szkolenia?
Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Czy  Organizator szkolenia pokrywa koszty dojazdu na szkolenie?
Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników/uczestniczek na szkolenia.

Czy uczestnik szkolenia musi podać informację o PESEL, aby wziąć udział w szkoleniu?

Tak, podanie informacji PESEL przez uczestnika szkolenia jest konieczne, aby odbyć szkolenie. Obowiązek taki wynika z wytycznych :

Wytyczne w zakresie monitorowania postepu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Zgodnie z ww. wytycznymi:

  • rozdział 3.4.3 pkt 1 Dane o interwencji EFS gromadzone w centralnym systemie teleinformatycznym zawierają co najmniej: (…)  identyfikator osoby (PESEL) (…)
  • rozdz. 3.4.3 pkt 3 Zakres gromadzonych danych nt. uczestników będących osobami fizycznymi obejmuje dane osobowe (m.in. imię, nazwisko, PESEL, płeć), ……


Geoportal Krajowy – Film instruktażowy

Geoportal Krajowy – Link do kompozycji mapy