Pytania i odpowiedzi

Czy jest możliwość rezygnacji ze szkolenia?
Tak, w przypadku złożenia rezygnacji na 7 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia, uczestnik/uczestniczka nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku nieobecności uczestnika/uczestniczki na szkoleniu, bez złożenia wcześniejszej rezygnacji, uczestnik/uczestniczka jest zobowiązany/zobowiązana pokryć koszty z tytułu rezerwacji miejsc noclegowych i zapewnienia cateringu, chyba że rezygnacja z udziału w szkoleniach lub nieobecność wynikają z przyczyn natury zdrowotnej udokumentowanych zaświadczeniem lekarskim, o czy Organizator zostanie powiadomiony maksymalnie w ciągu jednego dnia od wystawienia zaświadczenia.


Jak można zrezygnować ze szkolenia?
Rezygnacji ze szkolenia można dokonać na 7 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia na dwa sposoby:
a) korzystając z linka przesłanego na podany podczas rejestracji adres e-mail, w wiadomości potwierdzającej dokonanie rejestracji
b) w formie pisemnej na adres e-mail: szkoleniaPOWER@gugik.gov.pl.


Jaka jest odpłatność za szkolenia?
Udział w szkoleniach jest bezpłatny.


Czy  Organizator szkolenia pokrywa koszty dojazdu na szkolenie?
Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników/uczestniczek na szkolenia.


Czy uczestnik szkolenia musi podać informację o PESEL, aby wziąć udział w szkoleniu?

Tak, podanie informacji PESEL przez uczestnika szkolenia jest konieczne, aby odbyć szkolenie. Obowiązek taki wynika z wytycznych :

Wytyczne w zakresie monitorowania postepu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Zgodnie z ww. wytycznymi:

  • rozdział 3.4.3 pkt 1 Dane o interwencji EFS gromadzone w centralnym systemie teleinformatycznym zawierają co najmniej: (…)  identyfikator osoby (PESEL) (…)
  • rozdz. 3.4.3 pkt 3 Zakres gromadzonych danych nt. uczestników będących osobami fizycznymi obejmuje dane osobowe (m.in. imię, nazwisko, PESEL, płeć), ……


W jaki sposób można podłączyć dane wektorowe MPZP z gminy do usługi Krajowa Integracja Planów Miejscowych Zagospodarowania Przestrzennego?

W celu uwzględnienia danych MPZP w usłudze Krajowa Integracja Planów Miejscowych Zagospodarowania Przestrzennego (KIMPZP) plany powinny być udostępnione za pomocą usługi WMS.

  • usługa powinna zawierać warstwę z granicami obowiązywania planów;
  • dla planów rastrowych usługa powinna posiadać jedną warstwę, wyświetlającą obrazy wszystkich planów;
  • w przypadku planów zwektoryzowanych usługa powinna zapewniać oddzielne warstwy dla elementów typu: strefy (przeznaczenie w planie), linie zabudowy, elementy liniowe, elementy powierzchniowe, elementy punktowe

Natomiast w celu dodania planów do wykazu MPZP na stronie https://integracja.gugik.gov.pl/mpzp/ najwłaściwsze będzie przekazanie plików GML (APP) dla wszystkich obowiązujących opracowań. Osobą kontaktową w tej sprawie jest Pani Aneta Seremet (aneta.seremet@gugik.gov.pl)


Geoportal Krajowy – Film instruktażowy

Geoportal Krajowy – Link do kompozycji mapy