Tematy szkoleń

TEMATY dla szkolenia ramowego
Blok tematyczny: Podstawy geoinformacji
Dane przestrzenne
Charakterystyka danych przestrzennych
Modele danych przestrzennych
Układy współrzędnych i odwzorowania
Metody pozyskiwania danych przestrzennych
Metadane
Formaty danych
Wprowadzenie do analiz przestrzennych
Blok tematyczny: Serwis geoportal gov pl i jego rola w IIP
Podstawowe funkcjonalności
Zawartość danych
Dane własne GUGiK
Dane z integracji baz samorządowych
Dane innych instytucji centralnych
Możliwości wykorzystania
Prezentacje, pomiary, analizy
Dodawanie własnych warstw
Przejście do portali gminnych i powiatowych
Sprawdzenie wiedzy o geoportalu w formie testu
Blok tematyczny: Powiatowe portale mapowe i ich wykorzystanie
Charakterystyka portali powiatowych
Zawartość informacyjna
Możliwości wykorzystania
Proste ćwiczenie związane z wyszukiwaniem informacji w portalach powiatowych
Blok tematyczny: Udostępnianie danych przestrzennych
Podstawowe usługi sieciowe związane z danymi przestrzennymi
Usługa WMS
Usługa WMTS
Usługa WFS
Usługa WCS
Dostępność usług danych przestrzennych w Polsce
Usługi udostępniane przez GUGiK
Usługi udostępniane przez inne instytucje
Dobre praktyki publikacji usług sieciowych w jednostkach samorządowych
Blok tematyczny: Regulacje prawne dotyczące danych przestrzennych
Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne
Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Blok tematyczny: Infrastruktura Informacji Przestrzennej
Geneza IIP w Polsce i na Świecie
Dyrektywa INSPIRE
Stan wdrażania
Korzyści
Perspektywa rozwoju
TEMATY dla szkolenia specjalistycznego (rozszerzenie programu ramowego)
Blok tematyczny: Publikacja usług sieciowych dotyczących powiatowych zasobów informacji przestrzennej
Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów
Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych
Dodatkowe funkcje Usługi Lokalizacji Działek Katastralnych
Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu
Inne zastosowania powiatowych danych przestrzennych:
– publikacja danych dotyczących zagrożenia powodziowego,
– publikacja mapy akustycznej,
– publikacja oferty inwestycyjnej powiatu,
– publikacja mapy glebowo-rolniczej,
– publikacja zdarzeń drogowych
Udostępnianie powiatowych danych przestrzennych
Blok tematyczny: Publikacja usług sieciowych dotyczących gminnych zasobów informacji przestrzennej
Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
Wykorzystanie usług sieciowych do prowadzenia numeracji adresowej
Wykorzystanie usług sieciowych do prowadzenia rejestru mienia komunalnego
Wykorzystanie usług sieciowych przy prowadzeniu baz zagospodarowania przestrzennego
Blok tematyczny: Rola gminy jako użytkownika i dostawcy danych przestrzennych w ramach IIP
Obszary wymiany informacji o zasobach i ich interoperacyjności między gminami i powiatami
Rola usług sieciowych w lokalnych i regionalnych systemach informacji przestrzennej
Jakie aspekty użytkowe należy uwzględniać przy przygotowaniu danych do publikacji za pomocą usług
Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina-powiat)
Blok tematyczny: QGiS
Zapoznanie się z interfejsem programu
Podstawowe informacje o narzędziu (układy współrzędnych, formaty danych, typy danych)
Rozszerzanie funkcjonalności programu poprzez instalację wtyczek
Dodawanie danych do QGIS (wektor, raster, dane z usług sieciowych)
Tworzenie nowych danych wektorowych w QGIS
Georeferencja map w QGIS – wpasowanie w odpowiedni układ współrzędnych
Podstawowa symbolizacja danych w QGIS
Praca z tabelą atrybutów
Usługi dostępu do danych planów zagospodarowania przestrzennego
Filtrowanie danych
Selekcja po atrybutach i lokalizacji
Proste analizy przestrzenne
Przygotowywanie kompozycji kartograficznych – tworzenie wydruków


TEMATY dla organów wiodących
Blok tematyczny: Stan wdrożenia i funkcjonowanie Infrastruktury Informacji Przestrzennej
INSPIRE: stan wdrożenia i dalsze prace nad INSPIRE w Polsce i w Europie
Funkcjonowanie IIP w Polsce, aktualny stan, zmiany w prawodawstwie, korzyści, perspektywa rozwoju
Tematy organów wiodących – stan prac, przykłady zbiorów danych prowadzonych przez różne organy administracji
Geoportal INSPIRE
Blok tematyczny: Kluczowe elementy IIP
Metadane w praktyce – profil IIP
Podstawowe informacje na temat czytania i tworzenia metadanych
Metadane: tworzenie, edycja i walidacja – przyjęte standardy, profil metadanych
Dostępne oprogramowanie, zasady opracowywania metadanych
Tagowanie priorytetowych zbiorów danych i zakresu przestrzennego
Linkowanie zbiorów i usług
Blok tematyczny: Publikacja danych przestrzennych
Otwarte dane – Dyrektywa w sprawie  otwartych danych  i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
Ponowne wykorzystanie danych
Blok tematyczny: QGiS
Zapoznanie się z interfejsem programu
Podstawowe informacje o narzędziu (układy współrzędnych, formaty danych, typy danych)
Rozszerzanie funkcjonalności programu poprzez instalację wtyczek
Dodawanie danych do QGIS (wektor, raster, dane z usług sieciowych)
Tworzenie nowych danych wektorowych w QGIS
Georeferencja map w QGIS – wpasowanie w odpowiedni układ współrzędnych
Podstawowa symbolizacja danych w QGIS
Praca z tabelą atrybutów
Usługi dostępu do danych planów zagospodarowania przestrzennego
Filtrowanie danych
Selekcja po atrybutach i lokalizacji
Proste analizy przestrzenne
Przygotowywanie kompozycji kartograficznych – tworzenie wydruków