Tematy szkoleń

Informujemy, że zakończyliśmy już cykl szkoleń realizowanych w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” (POWR.02.19.00-00-PP01/18)

Szkolenie podstawowe (ramowe)

 • Szkolenie specjalistyczne
 • Szkolenie dla organów wiodących
 • TEMATY dla szkolenia ramowego
  Blok tematyczny: Podstawy geoinformacji
  Dane przestrzenne
  Charakterystyka danych przestrzennych
  Modele danych przestrzennych
  Układy współrzędnych i odwzorowania
  Metody pozyskiwania danych przestrzennych
  Metadane
  Formaty danych
  Wprowadzenie do analiz przestrzennych
  Blok tematyczny: Serwis geoportal gov pl i jego rola w IIP
  Podstawowe funkcjonalności
  Zawartość danych
  Dane własne GUGiK
  Dane z integracji baz samorządowych
  Dane innych instytucji centralnych
  Możliwości wykorzystania
  Prezentacje, pomiary, analizy
  Dodawanie własnych warstw
  Przejście do portali gminnych i powiatowych
  Sprawdzenie wiedzy o geoportalu w formie testu
  Blok tematyczny: Powiatowe portale mapowe i ich wykorzystanie
  Charakterystyka portali powiatowych
  Zawartość informacyjna
  Możliwości wykorzystania
  Proste ćwiczenie związane z wyszukiwaniem informacji w portalach powiatowych
  Blok tematyczny: Udostępnianie danych przestrzennych
  Podstawowe usługi sieciowe związane z danymi przestrzennymi
  Usługa WMS
  Usługa WMTS
  Usługa WFS
  Usługa WCS
  Dostępność usług danych przestrzennych w Polsce
  Usługi udostępniane przez GUGiK
  Usługi udostępniane przez inne instytucje
  Dobre praktyki publikacji usług sieciowych w jednostkach samorządowych
  Blok tematyczny: Regulacje prawne dotyczące danych przestrzennych
  Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne
  Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej
  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  Blok tematyczny: Infrastruktura Informacji Przestrzennej
  Geneza IIP w Polsce i na Świecie
  Dyrektywa INSPIRE
  Stan wdrażania
  Korzyści
  Perspektywa rozwoju
  TEMATY dla szkolenia specjalistycznego (rozszerzenie programu ramowego)
  Blok tematyczny: Publikacja usług sieciowych dotyczących powiatowych zasobów informacji przestrzennej
  Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów
  Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych
  Dodatkowe funkcje Usługi Lokalizacji Działek Katastralnych
  Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu
  Inne zastosowania powiatowych danych przestrzennych:
  – publikacja danych dotyczących zagrożenia powodziowego,
  – publikacja mapy akustycznej,
  – publikacja oferty inwestycyjnej powiatu,
  – publikacja mapy glebowo-rolniczej,
  – publikacja zdarzeń drogowych
  Udostępnianie powiatowych danych przestrzennych
  Blok tematyczny: Publikacja usług sieciowych dotyczących gminnych zasobów informacji przestrzennej
  Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  Wykorzystanie usług sieciowych do prowadzenia numeracji adresowej
  Wykorzystanie usług sieciowych do prowadzenia rejestru mienia komunalnego
  Wykorzystanie usług sieciowych przy prowadzeniu baz zagospodarowania przestrzennego
  Blok tematyczny: Rola gminy jako użytkownika i dostawcy danych przestrzennych w ramach IIP
  Obszary wymiany informacji o zasobach i ich interoperacyjności między gminami i powiatami
  Rola usług sieciowych w lokalnych i regionalnych systemach informacji przestrzennej
  Jakie aspekty użytkowe należy uwzględniać przy przygotowaniu danych do publikacji za pomocą usług
  Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina-powiat)
  Blok tematyczny: QGiS
  Zapoznanie się z interfejsem programu
  Podstawowe informacje o narzędziu (układy współrzędnych, formaty danych, typy danych)
  Rozszerzanie funkcjonalności programu poprzez instalację wtyczek
  Dodawanie danych do QGIS (wektor, raster, dane z usług sieciowych)
  Tworzenie nowych danych wektorowych w QGIS
  Georeferencja map w QGIS – wpasowanie w odpowiedni układ współrzędnych
  Podstawowa symbolizacja danych w QGIS
  Praca z tabelą atrybutów
  Usługi dostępu do danych planów zagospodarowania przestrzennego
  Filtrowanie danych
  Selekcja po atrybutach i lokalizacji
  Proste analizy przestrzenne
  Przygotowywanie kompozycji kartograficznych – tworzenie wydruków


  TEMATY dla organów wiodących
  Blok tematyczny: Stan wdrożenia i funkcjonowanie Infrastruktury Informacji Przestrzennej
  INSPIRE: stan wdrożenia i dalsze prace nad INSPIRE w Polsce i w Europie
  Funkcjonowanie IIP w Polsce, aktualny stan, zmiany w prawodawstwie, korzyści, perspektywa rozwoju
  Tematy organów wiodących – stan prac, przykłady zbiorów danych prowadzonych przez różne organy administracji
  Geoportal INSPIRE
  Blok tematyczny: Kluczowe elementy IIP
  Metadane w praktyce – profil IIP
  Podstawowe informacje na temat czytania i tworzenia metadanych
  Metadane: tworzenie, edycja i walidacja – przyjęte standardy, profil metadanych
  Dostępne oprogramowanie, zasady opracowywania metadanych
  Tagowanie priorytetowych zbiorów danych i zakresu przestrzennego
  Linkowanie zbiorów i usług
  Blok tematyczny: Publikacja danych przestrzennych
  Otwarte dane – Dyrektywa w sprawie  otwartych danych  i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
  Ponowne wykorzystanie danych
  Blok tematyczny: QGiS
  Zapoznanie się z interfejsem programu
  Podstawowe informacje o narzędziu (układy współrzędnych, formaty danych, typy danych)
  Rozszerzanie funkcjonalności programu poprzez instalację wtyczek
  Dodawanie danych do QGIS (wektor, raster, dane z usług sieciowych)
  Tworzenie nowych danych wektorowych w QGIS
  Georeferencja map w QGIS – wpasowanie w odpowiedni układ współrzędnych
  Podstawowa symbolizacja danych w QGIS
  Praca z tabelą atrybutów
  Usługi dostępu do danych planów zagospodarowania przestrzennego
  Filtrowanie danych
  Selekcja po atrybutach i lokalizacji
  Proste analizy przestrzenne
  Przygotowywanie kompozycji kartograficznych – tworzenie wydruków