Oświadczenie

Oświadczenie Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki o spełnieniu warunku kwalifikowalności do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych  e-administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II”

1.    Oświadczam, że spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w szkoleniu, tj. jestem pracownikiem/pracownicą administracji publicznej w ramach obowiązków służbowych zajmującym się tworzeniem i użytkowaniem IIP, w tym państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonującym zadania z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej lub pracownikiem/pracownicą administracji publicznej zajmującym się danymi przestrzennymi w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego. 2.    Zapoznałam(em) się z regulaminem uczestnictwa w szkoleniach znajdującym się na stronie internetowej projektu i go akceptuję.