Test egzaminacyjny dla szkolenia dla organów wiodących

Witamy w teście egzaminacyjnym kończącym kurs!

Proszę wpisac imię i nazwisko
Prosze wpisac adres mailowy
1. Wskaż obowiązujący układ współrzędnych wykorzystywany przy produkcji map topograficznych i ogólnogeograficznych. (jedna odpowiedz jest prawidłowa).

2. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących statusu prawnego przepisów wykonawczych i wytycznych technicznych do Dyrektywy INSPIRE jest prawidłowe? (wybierz jeden):

3. Które z poniższych są usługami sieciowymi INSPIRE (wielokrotnego wyboru):

4. Jaki rodzaj kruszywa wydobywany jest na działce o identyfikatorze: 201005_2.0004.6173/6 ? Należy skorzystać z warstwy Dane innych instytucji, a następnie Państwowy Instytut Geologiczny (jedna odpowiedz jest prawidłowa):

5. Dane udostępniane przez jakie instytucje znajdziemy na geoportalu GUGiK (wielokrotny wybór):

6. Jakiego rodzaju dane można wyszukać korzystając z serwisu geoportal.gov.pl (wielokrotny wybór):
7. Proszę podać liczbę „Modeli budynków 3D”, dla których poziom szczegółowości zawiera odwzorowanie dachów (LOD2) dla miasta Radom. Dane dostępne do pobrania w serwisie geoportal.gov.pl (jedna odpowiedz prawidłowa):
8. Jakiej średnicy jest przewód gazowy sieci niskiego ciśnienia doprowadzony do budynku znajdującego się na działce o identyfikatorze 141201_1.0001.2446/6 ? (jedna odpowiedź jest prawidłowa):
9. Za pomocą okna Wyszukiwanie działek oraz danych z grupy Dane innych instytucji - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, wskaż nazwę Parku, w którym znajduje się działka o nr 121703_2.0303.2537 (jedna odpowiedź jest prawidłowa):

10.  Która z poniższych usług sieciowych służy do przeglądania treści (wielokrotny wybór):

11. W aplikacji QGIS można edytować dane wektorowe w formacie (jedna odpowiedz jest poprawna):
12. W aplikacji QGIS informacja o układzie współrzędnych widoczna jest w głównym oknie w (jedna odpowiedz jest poprawna):
13. Funkcjonalność QGIS dostępna w ramach wtyczki Baza krajowych usług WMS zawiera listę usług udostępnionych (jedna odpowiedz jest poprawna):
14. Jaka jest nazwa zabytku nieruchomego (rejestr Narodowego Instytutu Dziedzictwa) znajdującego się pod adresem Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kuźnia 54a (jedna odpowiedz jest poprawna):
15. Czy działka ewidencyjna o identyfikatorze: 141004_2.0013.1078 jest zagrożona powodzią (jedna odpowiedz jest poprawna):
16. Podaj przeznaczenie działki ewidencyjnej o identyfikatorze: 141207_5.0006.30 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (jedna odpowiedz jest poprawna):
17. Podaj identyfikator działki ewidencyjnej środka lądowiska Bazy HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim (jedna odpowiedz jest poprawna):
18. Czy Portal BDOT10k dostępny pod adresem: https://bdot10k.geoportal.gov.pl to (jedna odpowiedz jest poprawna):